Trivsel- och ordningsregler

Boende i flerfamiljshus kräver ömsesidigt hänsynstagande. Någon kan störas och irriteras av det som en annan finner helt riktigt. Gemensamt har vi dock alla en strävan att få vår förening så trevlig och trivsam som möjligt. För att detta skall bli en realitet måste vi hjälpas åt. Med stöd av 7 kap 9 § bostadsrättslagen och föreningens stadgar har föreningen utfärdat följande trivsel- och ordningsregler.

Andrahandsupplåtelse
Alla former av andrahandsupplåtelse av bostadsrätten är förbjuden om inte styrelsen ger sitt skriftliga godkännande. Det ska särskilt noteras att otillåten andrahandsupplåtelse också är en grund för förverkande av bostadsrätten enligt föreningens stadgar. Tillstånd till andrahands-upplåtelse ska skriftligen inhämtas hos styrelsen genom att andrahandskontraktet lämnas in till styrelsen för godkännande. Vid andrahandsupplåtelse gäller att denna får ske ett år i taget dock maximalt två år.

Allmänna regler

 • Bostadsrättsinnehavare ska vara aktsam om och vårda den egna lägenheten såväl som föreningens egendom i övrigt.
 • Bostadsrättsinnehavare får ej använda lägenheten eller annat utrymme i bostadsrättsföreningen till annat ändamål än vad som är avsett.
 • Om skada uppstår inom fastigheten är medlem skyldig att omedelbart underrätta vicevärd eller styrelsen
 • Bostadsrättsinnehavare får inte utan tillstånd av styrelsen göra förändringar i lägenheten  som berör ingrepp i en bärande konstruktion,ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten (VVS), el, ventilation eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Mer information finns under rubriken Stadgar
 • Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att förorening eller skada ej uppstår i föreningens eller enskild medlems egendom samt skall hållas under sådan uppsikt att andra boende inte vållas obehag.
 • Kasta eller fimpa cigaretter på föreningens mark är förbjudet
 • Grillning med kol, briketter eller gas i direkt anslutning till byggnader, dvs balkonger och direkt intill fasad är förbjudet utifrån brandskyddsskäl.
 • Det är inte tillåtet att ställa eller förvara föremål i trappuppgångar eller andra gemensamma utrymmen. Matta utanför den egna dörren är inte heller tillåtet ur städ- och brandskyddsskäl.
 • Lägenhetsinnehavare är skyldig att ha en fungerande brandvarnare i lägenheten och ansvarar för att denna regelbundet kontrolleras.
 • Det är inte tillåtet att parkera motorfordon (max 15min) vid entréerna så att framkomligheten hindras eller försvåras för utryckningsfordon, sophämtning, snöröjning, posthantering, grannar etc. Securitas sköter parkeringsövervakningen i området. Kontrollavgiften är 400 kronor vid felparkering och kostnaden debiteras bilägaren. Mer information finns under rubriken Parkering
Hänsyn till grannar
 • Störande ljud ska undvikas mellan kl 22.00 och 07.00. Till detta räknas höga röster i lägenheter, hög volym på musikanläggning, TV mm. Borrning med slagborrmaskin i lägenhet får endast utföras måndag-fredag mellan kl 08.00 och 18.00 och på lördag-söndag mellan kl 10.00 och 18.00.

Avfallshantering

 • Hushållssopor skall sorteras enl anvisningar. Avfall av större format, s.k. grovsopor (större kartonger, gamla möbler, emballagespill eller liknande) skall av medlemmen transporteras till kommunens återvinningsstationer. Mer information finns under rubriken Soprum
Värme/element
 • Det är inte tillåtet justera mätventiler eller byta befintliga termostater på element i lägenheten

Bild på mätventil i lägenhet, får bara hanteras av fastighetsförvaltare